Principis de La Garrofera

Inici de sessió d'usuari

Principis:

  • La solidaritat i la cooperació, tant en el si de l'entitat com a fora, entesa com l'única forma de viure per a qui desitja una societat diferent: igualitària, solidària i ecològica. 
  • La democràcia i la participació directa, sense delegacions, com a norma de funcionament social i polític a través de l'assemblea sobirana, en la qual tots els membres tenen la possibilitat de participar i intervenir des del mateix moment que n'esdevenen socis/es. 
  • Aspiracions no lucratives. En el cas que les operacions econòmiques generin excedents, aquests sempre han de revertir en el patrimoni social col·lectiu i/o en serveis comunitaris o bé, previ acord de l’assemblea, en altres projectes autogestionaris que es creguin oportuns. 
  • La relació amb altres cooperatives i associacions a nivell local, nacional, estatal, etc., necessària per a la consolidació i desenvolupament real de la cooperació entre entitats afins, a la vegada que es creix cap a una xarxa d'economia alternativa. 
  • L'obertura a tothom que participi ideològicament dels objectius i principis, així com en les diferents tasques de gestió i en el treball voluntari que es desprèn del principi d'ajuda mútua. L'adhesió és lliure i la baixa voluntària, sense que en cap cas pugui negar-s'hi l'entrada per raó de sexe, ètnia, religió i/o condició personal (física o econòmica).